Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

KKS

Krajská koordinační struktura pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (KKS) byla vytvořena s cílem zabezpečit dělné prostředí pro projednávání dokumentů týkajících se rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, a to za aktivní účasti všech složek tzv. "triády" = uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb za účasti politické reprezentace obcí i kraje.

KKS nemůže nést přímou odpovědnost za komunitní plánování sociálních služeb, je přesto významným prvkem v procesu tvorby a projednávání plánů. Stanoviska jsou důležitými podklady pro rozhodování orgánů kraje, měst i obcí.

Na těchto webových stránkách naleznete souhrnné informace o plánování sociálních služeb v Libereckém kraji

KKS Mapa

Krajská koordinační struktura plánování sociálních služeb

skládá se z těchto skupin:

a) Kolegium obcí II. a III typu (K21) (celokrajská působnost). K21 je nejvyšší a největší složkou Krajské koordinační struktury a je poradním orgánem radního. Svolává se k projednávání zásadních plánovacích dokumentů vždy před jejich projednáním v orgánem Libereckého kraje. K21je o partnerství a o vyměňování zkušeností. 

b) Koordinační skupina pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje (celokrajská působnost). Tuto skupinu tvoří plánovači sociálních služeb za území Libereckého kraje, která zpracovávají komunítní plány rozvoje sociálních služeb. Skupina se setkává cca 1 za měsíc a jejím hlavním úkolem je přenos informací z komunitního plánování z území na krajskou úroveň a spolupráce na SPRSS LK.

c) Odborná skupina OSV KÚLK pro plánování, hodnocení a financování sociální oblasti (celokrajská působnost). Tuto skupinu tvoří zaměstnanci odboru sociálních věcí KÚLK (garanti aktivit plánu, metodici, manažeři pracovních skupin). V oblasti plánování projednává úkoly v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, spolupracuje při tvorbě Základní sítě sociálních služeb a přebírá koordinační úlohu ve zřízení a činnosti pracovních skupin zabývajících se cílovými skupinami uživatelů sociálních služeb pro potřeby plánování.

d) Pracovní skupiny (5) - "Senioři", "Osoby se zdravotním postižením", "Rodina a děti, mládež do 26 let", "Osoby ohrožené sociálním vyloučením, národnostní menšiny a cizinci", "Osoby závislé a ohrožené závislostí na návykových látkách a patologickým hráčstvím" (celokrajská působnost). Rozšíření dialogu s poskytovateli sociálních služeb, NNO a dalších subjektů. Skupiny se podílejí na monitoringu, připomínkování koncepčních materiálů, předávání podnětů k plánování sociálních služeb a dalších činnostech, které upravuje statut a jednácí řád těchto skupin.

e) Komunitní plánování sociálních služeb na území LK - organizační struktura v kompetenci obce (níže uvedená struktura byla vytvořena v projektech IP2 a IP3 - doporučení Libereckého kraje pokračovat v nastavené organizační struktuře).

Územně řídící skupina (působnost ve spádovém území ORP – celkem 10 skupin). Územně řídící skupina je platformou pro vzájemnou diskusi zásadních aktérů sociálních služeb. Svolává se k projednání zásadních krajských dokumentů vždy před jejich projednáním v K21 a následně v orgánech Libereckého kraje. Projednává výstupy a požadavky plánů jednotlivých měst a obcí, pracovních skupin, které v daném území působí a přijímá k nim stanovisko, které pak zástupci přednesou na jednání K21. Po ukončení projektu IP 3 se v některých územích mění organizační struktury pro plánování sociálních služeb.

Odborné pracovní skupiny (působnost ve spádovém území ORP). Počet pracovních skupin může být v každém území jiný, a to v přímé závislosti na potřebách území. Složení by mělo zahrnovat zástupce všech tří částí triády. V této úrovni se řeší specifická problematika jednotlivých cílových skupin.

 

Schéma KKS Krajská koordinační struktura

 

Zkratky
ORP      - obec s rozšířenou působností
ŘS         - řídicí skupina
K21       - Kolegium obcí II. a III. typu
ÚŘS      - územně řídicí skupina
ŘPS       - řídicí pracovní skupina
OPS       - odborná pracovní skupina
KS         - koordinační skupina 
SPRSS LK - střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji

 



V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...