Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Nápověda

INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(nápověda ke Katalogu sociálních služeb)

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Sociální služby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Sociální služby zahrnují

Formy poskytování sociálních služeb jsou:

 • Pobytová -  služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
 • Ambulantní - služby, za kterými uživatel/klient dochází nebo je doprovázen nebo dopravován do zařízení sociálních služeb. Součástí služby není ubytování.
 • Terénní - služby, které jsou uživateli/klientovi poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí.

 

 
SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
 

 

§ 37 Sociální poradenství zahrnuje základní a odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,    
 2. sociálně terapeutické činnosti,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 
SOCIÁLNÍ
PÉČE
 

 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

§ 39 Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně,
 3. pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 40 Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

§ 41 Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
 2. sociálně terapeutické činnosti,
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 42 Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 43 Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 2. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 4. sociálně terapeutické činnosti,
 5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 44 Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 8. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

§ 45 Centra denních služeb. V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 5. sociálně terapeutické činnosti,
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 46 Denní stacionáře. V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 47 Týdenní stacionáře. V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. sociálně terapeutické činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením. V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. sociálně terapeutické činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 49 Domovy pro seniory. V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. aktivizační činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 50 Domovy se zvláštním režimem. V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. aktivizační činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 51 Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. sociálně terapeutické činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. aktivizační činnosti,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 
SOCIÁLNÍ
PREVENCE
 

 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

§ 54 Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. sociálně terapeutické činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 55 Telefonická krizová pomoc. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. telefonickou krizovou pomoc,
 2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 56 Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 57 Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 58 Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. sociálně terapeutické činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 59 Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. sociálně terapeutické činnosti,
 2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 3. poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

 

§ 60 Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 3. sociálně terapeutické činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 60a Intervenční centra. Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové. Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. sociálně terapeutické činnosti,
 2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba formou pobytových služeb obsahuje vedle základních činností tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

 

§ 61 Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. sociálně terapeutické činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 63 Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 2. poskytnutí přenocování.

 

§ 64 Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. sociálně terapeutické činnosti,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné péče obsahuje vedle základních činností tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

 

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. sociálně terapeutické činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby s e zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 2. sociálně terapeutické činnosti,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 67 Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

§ 68 Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 4. sociálně terapeutické činnosti,
 5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 69 Terénní programy terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

§ 70 Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností tyto činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...